Strategische Innovatie


‘Een schip is veilig in de haven, maar daar zijn schepen niet voor gebouwd’.

Het vertrouwde leren durven los te laten om naar verbeteringen te kunnen komen. In een goede netwerksamenwerking van kwetsbare mensen, familie, professionals en beleidsmakers ontstaan de mooiste ideeën.

Mensen ordenen hun wereld op een manier dat zij hier goed in kunnen leven en dat aan hun behoeften voldoet. Tijden veranderen en als de systemen niet meer voldoen, moeten wij deze durven los laten. Door steeds te kijken wat het effect van deze systemen op het gedrag en functioneren van mensen is en oog houden voor de behoeften van mensen, blijven we innoveren. Blijvende aandacht is nodig om de verschillende en steeds ontwikkelende systemen steeds met elkaar in evenwicht te brengen.


Vernieuwende concepten


Vanuit een heldere bedoeling en als nieuwe inzichten en een andere ordening in de samenleving en in organisaties nodig is. Vanuit inzicht, kracht en motivatie van mensen met ondersteuning waar nodig.

Ervaring met vormen van sociale participatie, inclusie, anders denken, ondersteuningsmethodieken.

Strategische veranderingen


De wereld is continu in beweging. De krachtigste organisaties gaan mee in deze verandering en weten zich hierin te positioneren. Hoe speel je hierop in? En hoe breng je de verandering in je organisatie in beweging?

Ervaring als directeur, bestuurder en extern expert.

Maatschappelijke vraagstukken


De transitie brengt nieuwe vragen rondom kwetsbare mensen. Bij het loslaten van oude vormen, weten wat de essentiële behoeften van (kwetsbare) mensen zijn. Waar gaat het nu eigenlijk om?

Ervaring met diverse nieuwe vormen van zeggenschap en participatie van mensen en inclusie. De samenleving; dat zijn wij allemaal!

Wat zich voordoet


Oude patronen, indelingen en vormen loslaten, vraagt visie en lef. En durven samenwerken met andere facetten uit de samenleving zoals onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten, onderzoeksinstellingen in nieuwe rollen.

Ervaring met inclusief onderwijs, arbeidsmatige inzet van mensen met een verstandelijke beperking, inzet ervaringsdeskundigheid, scholing voor kwetsbare mensen. Met een open mind naar nieuwe oplossingen!